Regulamin


REGULAMIN SERWISU
 
 www.Aletanio.eu

utworzony 10 maja 2020

WYSTAWIANIE AUKCJI ORAZ OGŁOSZEŃ W SERWISIE ALETANIO.EU
JEST
                                    DARMOWE


Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Aletanio.eu

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. DEFINICJE
  3. REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  4. DZIAŁANIE SERWISU
  5. AUKCJE
  6. PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA
  7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  8. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
  9. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU
 10. REKLAMA W SERWISIE
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 12. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 13. REKLAMACJE
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właścicielem i Administratorem Serwisu  Aletanio.eu jest
 FHUP WRÓBEL 33-190 CIĘŻKOWICE ZBOROWICE 9
 NIP:  873-001-78-10   REGON: 850180099


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
2.  Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
a) rodzaje i zakres usług Serwisu,
b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
3.  Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4.Serwis internetowy Aletanio.eu udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (aukcje i ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego (ogłoszenie niestandardowe) czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu lub zamiany w określonym czasie (30, 60, 90,  dni).
5.Serwis Aletanio jest stroną publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

§ 2
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.
Administrator - Aletanio.eu - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Serwisu.
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
Cennik – ustalone przez Aletanio.eu opłaty za umieszczanie ogłoszeń w Serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu. - obecnie wszystkie usługi sa darmowe.
Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie serwisu Aletanio.eu umożliwiające przedstawienie swojej oferty. 
Promocja ogłoszenia – przejawiające się w dwóch formach „Ogłoszenia PREMIUM” oraz „Ogłoszenie PREMIUM PLUS”, faworyzowanie ogłoszeń umieszczanych w Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez Aletanio.eu
Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.Aletanio.eu
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.
Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.

§ 3
REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1.  Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
2.  Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
3.  Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
4.  Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5.  Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
6.  Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu serwisu.
7.  Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b) przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu,
g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów.
i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
8.  Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:
a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;
b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu.
9.  W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 lit. a oraz lit. b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
10. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
11. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.

§ 4
DZIAŁANIE SERWISU
1.  Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.
2.  Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie wynosi  30, 60, 90 lub 180 dni, według wyboru Użytkownika.
3.  Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia:
a) Ogłoszenie - wyróżnione na liście ogłoszeń kolorem niebieskim oraz niebieską ramką i napisem WYRÓŻNIONE  w górnym lewym rogu.
Wyświetla się zawsze na początku przypisanej kategorii (po ogłoszeniach PREMIUM +) dodatkowo dostępne na stronie głównej w zakładce POLECANE OGŁOSZENIA oraz rotacyjnie wyświetlane w BOXie POLECANE OGŁOSZENIA po lewej stronie
b). Ogłoszenie PREMIUM + – ogłoszenie wyświetlane jest NA STRONIE GŁÓWNEJ u góry według rotacyjnych cykli.
Wyróżnione na liście ogłoszeń kolorem błękitnym oraz niebieską ramką i napisem WYRÓŻNIONE w górnym prawym rogu.
Wyświetla się zawsze na początku przypisanej kategorii dodatkowo dostępne na stronie głównej w zakładce POLECANE OGŁOSZENIA oraz rotacyjnie wyświetlane w BOXie POLECANE OGŁOSZENIA po lewej stronie.
4.  Promocja ogłoszenia jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
5.  Promocja ogłoszenia trwa 30 dni od chwili jej wykupienia.

$ 5
AUKCJE

1.Sprzedający ma obowiązek opisać warunki na jakich jest gotów sprzedać dany Przedmiot. Obowiązkiem kupującego
jest zapoznanie się z tymi warunkami.
2.Umowa miedzy kupującym i sprzedającym zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji, z wyjątkiem aukcji z opcją
Kup Teraz, w której umowa zostaje zawarta od razu po skorzystaniu z opcji Kup Teraz (nawet jeśli aukcja nadal trwa).
3. Serwis www.Aletanio.eu nie ponosi odpowiedzialności za Przedmioty wystawiane na sprzedaż. Użytkownicy mają możliwość
zgłoszenia aukcji niezgodnej z Regulaminem lub polskim prawem poprzez funkcję Raport o naduyciu, która znajduje
się na stronie w panelu uytkownika.
4.W przypadku niezgodności aukcji z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem, serwis www.Aletanio.eu ma prawo
usunąć taką aukcję powiadamiając o tym sprzedającego.
5.Użytkownik biorący udział w licytacji nie ma prawa do licytowanego Przedmiotu jeżeli jego konto zastało usunięte lub
zablokowane.
6.Zabronione jest wystawianie tej samej aukcji, w więcej niż jednej kategorii.
7.Zabronione jest sprzedawanie i/lub kupowanie Towarów wystawionych w serwisie www. Aletanio.eu poza aukcją.
8.Towary wystawiane w serwisie www.Aletanio.eu, muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający Przedmiot jest
odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
9.Wszelkie kwoty podane na aukcjach muszą być cenami brutto (z VAT). Do ceny końcowej można doliczyć jedynie
opłatę za transport/przesyłkę.
10.Użytkownik w przypadku umieszczenia aukcji w niepoprawnej kategorii, zostanie poproszony drogą emailową o jej zmianę.
Jeżeli w ciągu 3 dni Użytkownik nie dokona zmian, aukcja może zostać usunięta.

Zawarcie umowy

1.Obie strony mają obowiązek nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zakończenia aukcji.
2.W przypadku braku kontaktu w powyższym terminie, można od umowy kupna lub sprzedaży odstąpić.


Komentarze

1.Użytkownicy mają obowiązek wystawić sobie komentarze po każdej sfinalizowanej transakcji.
2.Użytkownik wystawiający komentarz w pełni ponosi odpowiedzialność za jego treść.
3.Komentarz powinien dokładnie opisywać przebiegu transakcji z kontrahentem po zakończeniu aukcji.

§ 6
PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA
1.  Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.
2.  Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
3.  Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się  przez przelew online.
4.  Płatności online obsługuje PRZELEWY 24
6.  W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.  Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.
2.  Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3.  Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
4.  Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
5.  Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów ogłoszeniowych www poprzez podanie ich nazwy.
6.  Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
7.  Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
8.  Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.
9.  Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
10. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
11. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
12. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

§ 8
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1.  Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
2.  Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
3.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
4.  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
5.  Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu.
6.  Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
7.  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

§ 9
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU
1.  Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2.  Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
3.  Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
4.  Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§ 10
REKLAMA W SERWISIE
1.  Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
2.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.  Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2.  Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
3.  Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej i RODO. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4.  Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5.  Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz przestrzeganie RODO. Administrator zapewnia powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6.  Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7.  Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8.  Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
9.  Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

§ 12
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1.  Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
2.  Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
3.  Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
4.  Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

§ 13
REKLAMACJE
1.  Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2.  Reklamacje rozpatruje Administrator.
3.  Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:
a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
4.  Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5.  Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora przez formularz kontaktowy: TU, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
6.  Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3.  Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie Bazarek.net.pl i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
4.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
5.  Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Aletanio.eu i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.
6.  Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu oraz Cennika na stronie Aletanio.eu lub dostarczeniu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
7.  Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 
Zmiany w regulaminie

1.Serwis www.Aletanio.eu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług,
informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
2.W przypadku braku akceptacji nowych warunków niniejszego Regulaminu, umowa między Użytkownikiem, a serwisem
www.Aletanio.eu wygasa, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte przed zmianą Regulaminu aukcje będą prowadzone do ich zakończenia
na dotychczasowych zasadach.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem